лични данни

Информация относно дружеството, което обработва личните Ви данни:

Фирма: „ИБ – ГРУП ПЛОВДИВ“ ООД

Седалище на фирмата: гр. Пловдив, ул. Асен Христофоров“ № 2, ап. 63

ЕИК: 204593016

МОЛ: Йордана Веселинова Божанова

Телефон за връзка: 0883 440 817

e- mail за кореспонденция: dorianajewels@gmail.com

website: www.dorianajewels.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2Телефон: 02 915 3 518Интернет страница: www.cpdp.bg

“ИБ – ГРУП ПЛОВДИВ“ ООД (наричан още „дружество“ и „администратор“) приема и утвърждава като задължителни за изпълнение от дружеството настоящите Вътрешни правила, създадени в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по- долу „регламент“. Регламентът е влязъл в сила на двадесетия ден след публикуването му в официален вестник на Европейския съюз и се прилага от 25 Май 2018 година. Регламентът е задължителен и се спазва от всички държави членки на ЕС. Предмет на регламента е определяне правилата за защита на физическите лица при обработването на личните им данни. Принципи на “ИБ – ГРУП ПЛОВДИВ“ ООД като администратор, свързани с обработване на личните данни:
1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
2. Ограничение на целите – личните данни на клиентите или наречени още „субекти на лични данни“ се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по- нататък по начин, несъвместим с тези цели; по- нататъшното обработване за цели на архивирането в обществен интерес, за научни, исторически или статистически цели, не се счита за несъвместимо с първоначалните цели.
3. Свеждане данните до минумум – личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
4. Точност – личните Ви данни са точни при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид. Трябва да се вземат мерки за своевременното коригиране или изтриване на неточни данни.
5. Цялостност и поверителност – личните Ви данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност.
6. Отчетност – администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.dorianajewels.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
• За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име • и др.)
o Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.
o Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
o Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
o Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер.
o Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
o Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като ни изпратите и- мейл със свободен текст и ние ще изпълним изискването Ви.Вие имате право да изискате и получите достъп до информацията какви Ваши лични данни притежава и обработва Администраторът. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.Можете също така да коригирате неточни данни в личния си профил на онлайн магазина, като направите това директно или изпратите свободен текст по и- мейл, за да коригираме неточностите, свързани с Вашите данни.

Имате право „да бъдете забравен“ – можете да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Ако имате искания, свързани с промяна или изтриване на лични данни, можете да изпратите и- мейл със свободен текст на и- мейл doriamajewels@gmail.com, където ще Ви изпратим заявление за попълване и чрез него ще бъдат предприети необходимите действия, които сте изискали от нас.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg